Văn bản theo chủ đề: Báo cáo

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3 134/BC-HĐND-ĐGS 127 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
4 135/BC-HĐND-BKT&XH 28/12/2020 BC kết quả giám sát việc thực hiện thu thuế hộ kinh doanh vận tải trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
5 120/BC-HĐND-PC 24/08/2020 BC kết quả giám sát tình hình hoạt động của BCĐ 138-1523 về phòng chống tội phạm; các mô hình đảm bảo về ANTT, ATXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
6 105/BC-HĐND 27/12/2019 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
7 98/BC-HĐND 09/12/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
8 97/BC-HĐND-ĐKS 111 21/11/2019 Báo cáo khảo sát một số vấn đề liên quan đến ý kiến của cử tri và việc thực hiện các kết luận giám sát của HĐND huyện
9 96/BC-HĐND 15/11/2019 V/v kết quả đặt mua báo cho Đại biểu HĐND trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
10 94/BC-HĐND-ĐGS 107 06/11/2019 Bc kết quả giám sát cải tạo đồng ruộng thôn Bình An xã Vĩnh Chấp năm 2013
11 95/BC-HĐND-BKT&XH 08/11/2019 Bc kết quả giám sát cải tạo đồng ruộng thôn Bình An xã Vĩnh Chấp năm 2013
12 91/BC-HĐND-ĐGS 18/10/2019 Báo cáo kết quả giám sát khai thác đá trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
13 93/BC-HĐND-ĐGS 28/10/2019 Kết quả giám sát công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phán ánh của công dân từ năm 2017 đến 30/6/2019 trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
14 92/BC-HĐND 18/10/2019 Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
15 87/BC-HĐND-PC 15/10/2019 BC kết quả giám sát công tác quản lý, sử dụng đất kinh doanh
16 86/BC-HĐND 14/10/2019 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn quý III/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2019
17 01/BC-ĐGS 22/07/2019 BC kết quả giảm sát việc thực hiện các NQ của HĐND huyện về đầu tư công trung hạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020
18 77/BC-HĐND 16/07/2019 Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế tại kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
19 76/BC-HĐND 27/06/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
20 75/BC-HĐND 27/06/2019 Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
21 70/BC-HĐND 04/01/2019 Báo cáo tình hình thực hiện NQ 85/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc Hội
22 74/BC-HĐND 21/03/2019 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện trong Quý I/2019, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019
23 72/BC-HĐND 15/01/2019 BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
24 73/BC-HĐND 15/01/2019 BC tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa V, NK 2016-2021
25 71/BC-HĐND 15/01/2019 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 8 HDND huyện khóa V, NK 2016-2021
26 65/BC-HĐND 12/12/2018 Báo cáo tổng hợp việc giải quyết, giải trình ý kiến kiến nghị cử tri và thực hiện các kết luận giám sát của HĐND huyện giữa nhiệm kỳ 2016-2021
27 265/BC-HĐND 15/11/2018 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 28/12/2016 của Hội đồng Nhân dân huyện Vĩnh Linh về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025
28 47/BC-HĐND 03/07/2018 BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã, thị trấn 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
29 44/BC-HĐND 25/06/2018 BC Kết quả hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
30 38/BC-HĐND 06/04/2018 Kết quả làm việc về tình hình hoạt động của HĐND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
31 37/BC-HĐND 05/04/2018 Kết quả hoạt động của HĐND huyện và HĐND xã thị trấn quý I năm 2018 phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2018
32 36/BC-HDND 12/02/2018 báo cáo giám sát hoạt động khai thác khoáng sản, công tác thu và sử dụng phí bảo vệ môi trường từ khai thác khoáng sabr trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
33 32/BC-HĐND 29/01/2017 Kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
34 30/BC-HĐND 27/12/2017 kết quả kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2016-2021
35 31/BC-UBND 27/12/2017 kết quả hoạt động của HĐND huyện năm 2017
36 26/BC-HDND 12/12/2017 Về việc kết quả kiểm tra hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ huyện và việc sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển ứng dụng khoa học công nghệ trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
37 25/BC-DGS 08/12/2017 báo cáo kết quả giám sát việc thu chi các loại phí học phí, các khoản đóng góp tự nguyện huy động xã hội hóa trong nhân dân và phụ huynh đối với trường THPT Vĩnh Linh
38 24/bc-hdnd 07/12/2017 kết quả làm việc về tình hình hoạt động của HĐND các Xã TT trên địa bàn huyện Vĩnh Linh
39 22/BC-HDND 21/11/2017 Nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, hội đồng nhân dân huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
40 01/BC-GS 19/10/2017 kết quả giám sát tình hình quản lý, khai thác sử dụng các công trình, dự án của Ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực Vĩnh Linh trên địa bàn huyện
41 01/BC-GS 19/10/2017 Kết quả giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134 và 135 và các quyết định của TTCP đối với các xã miền núi ĐBKK ở huyện Vĩnh Linh từ năm 2014-2016
42 43/TB-HĐND 01/11/2017 Kết luận của Thường trực HĐND huyện về tình hình quản lý khai tác sử dụng các công trình, dự án của ngành điện và công tác dịch vụ, phục vụ của Điện lực Vĩnh Linh trên địa bàn huyện
43 01/BC-GS 27/10/2017 Triển khai giám sát hiệu quả đầu tư từ chương trình 134,135 và các quyết định của TT Chính phủ đối với các xã miền núi ĐBKK ở huyện Vĩnh Linh từ năm 2014-2016
44 18/BC-HĐND 10/10/2017 Tồng quan về tình hình KTXH, QPAN trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị
45 20/BC-HĐND 10/10/2017 Đánh giá kết quả công tác phối hợp giữa HĐND - UBND -UBMT từ tháng 7/2016 đến 30/8/2017
46 19/BC-HĐND 10/10/2017 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện xã thị trấn Quý III/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017
47 17/BC-HĐND 27/09/2017 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý III/2017, một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV/2017
48 16/BC-HDND 26/09/2017 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
49 09/BC-HĐND 12/04/2017 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của HĐND huyện Quý I/2017, những nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2017
50 05/BC-HĐND 15/12/2016 Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐND huyện năm 2016, những nhiệm vụ trọng tâm 2017
51 04/BC-HĐND 13/12/2016 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri trước kỳ họp thứ 3, Hội đồng nhân dân huyện khóa V, Nhiệm kỳ 2016-2021
52 03/BC-HĐND 26/09/2016 Tổng hợp các ý kiến của cử tri tại các buổi TXCT sau kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Linh khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
VĂN BẢN MỚI

06/QĐ-HĐND

QĐ ban hành Quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện Vĩnh Linh khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Lượt xem:11 | lượt tải:7

17/QC-HĐND-UBND-UBMT

Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND và Ban Thường trực UBMT huyện Vĩnh Linh nhiệm kỳ 2021 - 2026

Lượt xem:6 | lượt tải:4

87/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020

Lượt xem:19 | lượt tải:12

401/GM-HĐND-ĐGS

GM tham dự buổi công bố Quyết định thành lập Đoàn giám sát theo QĐ số 134/QĐ-HĐND ngày 25/3/2021 của Thường trực HĐND huyện

Lượt xem:62 | lượt tải:42

202/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông và kè chắn đất đường nội khu phố 8

Lượt xem:42 | lượt tải:23

201/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng CSHT điểm dân cư thôn Tân An, xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh

Lượt xem:33 | lượt tải:28

199/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đài tưởng niệm di tích lịch sử "Trận địa phòng không 12 ly 7 đồi 96" hạng mục: Tường rào, rãnh thoát nước, đường bê tông và bồn hoa

Lượt xem:39 | lượt tải:23

198/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Khu văn hóa xã Vĩnh Hòa hạng mục: San nền, sân bóng chuyền

Lượt xem:34 | lượt tải:20

197/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Trụ sở UBND xã Vĩnh Hòa hạng mục: Sân bê tông lát gạch và bồn hoa Hội trường UBND xã

Lượt xem:54 | lượt tải:26

196/NQ-HĐND

Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông ở thôn Nam Sơn đoạn từ đường liên xã đi vào đường Nguyễn Quang Dàn

Lượt xem:37 | lượt tải:24
Huyện đoàn Vĩnh Linh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây